REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRALNICZYCH

I. WSTĘP
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), reguluje warunki świadczenia przez Laundry Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (09-200) przy ul. Płockiej 50A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548330, NIP 7761700128, REGON 361010817 (dalej: Pralnia) usług prania, prasowania i konserwacji asortymentu tekstylnego (dalej: Asortyment), zamawianych za pośrednictwem portalu www.prasowalnia.pl, a w szczególności określa zasady zawierania umów pomiędzy Pralnią a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady realizacji Usług świadczonych przez Pralnię, a także zasady korzystania z portalu www.prasowalnia.pl
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
II. DEFINICJE POJĘĆ
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Cena Ustalana Indywidualnie – Cena za Usługę nieobjętą cennikiem, uzgadniana z Klientem przez Pralnię, przed przystąpieniem do wykonania Usług;
2. Cennik – lista zawierająca ceny brutto za wykonywanie Usługi
3. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem niedziel oraz dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., nr 4 poz. 28 z późń. zm.);
4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w procesie rejestracji,
5. Internetowy Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający zlecenie Usługodawcy Usługi Pralniczej za pośrednictwem strony internetowej www.prasowalnia.pl;
6. Kierowca – osoba działająca na rzecz Pralni, odbierająca Asortyment brudny od Klienta lub zwracająca Klientowi Asortyment czysty;
7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza skorzystać z Usług świadczonych przez Pralnię.
8. Konsument – osoba fizyczna (w tym przedsiębiorca) dokonująca z Pralnią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9. Konto Klienta – podstrona Internetowego Formularza Zamówienia, w ramach którego Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, podglądu historii złożonych przez niego Zamówień, dokonywać zmian adresu e-mail lub hasła służących do logowania się w systemie Internetowego Formularza Zamówienia, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
10. Login – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;
11. Pralnia – Laundry Serivce Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (09-200) przy ul. Płockiej 50A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod nr 0000548330, NIP 7761700128, REGON 361010817;
12. Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta „Konta Klienta”, dokonana z wykorzystaniem panelu logowania udostępnionego przez Pralnię na portalu www.prasowalnia.pl w zakładce https://prasowalnia.pl/mojekonto/.
13. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od którejkolwiek ze Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu przez Strony (jak np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, kataklizmy, w tym powodzie, pożary, trąby powietrzne );
14. Strona ( Strona umowy ) – Pralnia lub Klient; zwani łącznie również: Stronami ( Stronami umowy);
15. Umowa – stosunek zobowiązaniowy, powstały pomiędzy Klientem a Pralnią, wskutek złożonego Zamówienia, zgodnie z którym Pralnia zobowiązana jest do wykonania określonej w Zamówieniu Usługi, a Klient do zapłaty ustalonego wynagrodzenia (ceny).
16. Usługa – odpłatna usługa prasowania, prania wodnego, czyszczenia chemicznego, maglowania, czyszczenia, renowacji, impregnacji, krochmalenia, apretury, dezynfekcji itd., wymieniona w Cenniku i wykonywana przez Pralnię zgodnie z niniejszym Regulaminem.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia z Pralnią Umowy o świadczenie Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub/i Internetowego Formularza Zamówienia określającego rodzaj i liczbę Asortymentu oraz rodzaj Usługi;
18. Zamówienie Usługi drogą elektroniczną – wysłanie Internetowego Formularza Zamówienia dostępnego na https://prasowalnia.pl/zamow-pranie/;
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pralnia świadczy następujące rodzaje usług.
a) Usługi podstawowe obejmujące:
• prasowanie, pranie wodne, czyszczenie chemiczne – odzieży oraz tekstyliów domowych.
• maglowanie
• czyszczenie i renowację odzieży, butów oraz innego asortymentu skórzanego.
• czyszczenie i impregnację dywanów.
b) Usługi uszlachetniające i zabezpieczające obejmujące:
• krochmalenie, apreturę (pokrycie warstwą ochronną), impregnację, usługi antyalergiczne, dezynfekcję – wraz z transportem z i do miejsca wskazanego przez Klienta.
2. Przekazanie Asortymentu do Pralni wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pralnię i podmioty z nią współpracujące, w celu właściwej realizacji Usługi. Powyższe stanowi warunki konieczne do skutecznego zawarcia Umowy.
3. Zasięg terytorialny działania Usługodawcy obejmuje obszar administracyjny m. st. Warszawy.
4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie poprzez portal www.prasowalnia.pl w zakładce https://prasowalnia.pl/regulamin-uslugi/ Na żądanie Klienta Pralnia udostępni mu niniejszy Regulamin również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

>

5. Informacje o produktach podane na stronie www.prasowalnia.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
6. Pralnia ma prawo powierzyć wykonanie świadczonych przez siebie Usług osobie trzeciej, bez konieczności informowania o tym Klienta. Za działania i zaniechania osoby trzeciej Pralnia odpowiada jak za własne.
IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Pralnia oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie oferowanych przez siebie Usług.
2. Asortyment przyjmowany przez Pralnie, będzie prany/czyszczony zgodnie z fabrycznym oznakowaniem informującym o sposobie jego prania/czyszczenia/konserwacji. W przypadku braku informacji o sposobie postępowania lub prania ozdób i dodatków (np. suwaki, klamry, guziki, paski, kaptury, kołnierze, zamki błyskawiczne, futra, skóry, skaje, ćwieki itp.) Produkt jest prany w całości zgodnie z fabrycznym oznakowaniem dotyczącym sposobu jego prania/czyszczenia/konserwacji
3. W ramach Usług do prania lub/i czyszczenia przyjmowany jest Asortyment posiadający fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu jego prania/czyszczenia/konserwacji. Pralnia zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Asortymentu pozbawionego fabrycznego i czytelnego oznakowania wskazującego jego skład surowcowy oraz sposób prania/czyszczenia/konserwacji.
4. Asortyment:
• bez oznaczenia fabrycznego dotyczącego sposobu prania/czyszczenia/konserwacji
• posiadające oznakowanie fabryczne o sposobie prania/czyszczenia/konserwacji w języku innym niż język Polski
• posiadające oznakowanie fabryczne informujące o wyłącznej możliwości prania ręcznego
• posiadającego uszkodzenia mechaniczne
– Pralnia przyjmuje do wykonania Usługi, wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
5. Pralni przysługuje prawo odmowy wykonania Usługi w przypadku, gdy Asortyment nie posiada fabrycznego oznaczenia dotyczącego sposobu prania/czyszczenia.
6. Umowa o świadczenie Usług zamawianych:
• drogą telefoniczną – zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Pralnię telefonicznie lub wiadomością SMS o przewidywalnych godzinach odbioru Asortymentu od Klienta.
• drogą elektroniczną – zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Internetowego Formularza Zamówienia, po którym to zaakceptowaniu otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu Zamówienia poprzez wiadomość e-mail w której znajduje się nadany numer Zamówienia.
7. Pralnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji technologii wykonania Usługi, stosownie do okoliczności, z zastrzeżeniem że zmiany te nie pogorszą jej jakości.
8. Pralni przysługuje prawo odmowy realizacji Usługi zamówionej przez Klienta, który wcześniej nieterminowo regulował należności za wykonaną Usługę lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia Usługi budzi uzasadnioną wątpliwość.
9. Pralnia zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia oraz bieżącego statusu Usługi.
10. W celu realizacji Zamówienia Klient jest obowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających wykonanie Usługi przez Pralnię, czyli: imienia i nazwiska lub firmy Klienta; adresu (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym); numeru telefonu kontaktowego oraz innych danych wskazanych przez Pralnię za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówienia lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
11. W przypadku nie odebrania przez Klienta Asortymentu w terminie 30 dni, liczonych od dnia wskazanego jako termin wykonania Usługi, Asortyment zostanie przez Pralnię przekazany do miejscowego biura rzeczy znalezionych.
V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Klient może zamówić Usługę na odległość, za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówienia. Umowa zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia i wskazującej jego numer.
2. Klient może składać Zamówienia na Usługę znajdującą się w bieżącej ofercie Pralni, za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie Usługi drogą elektroniczną następuje poprzez zaakceptowanie Internetowego Formularza Zamówienia, udostępnianego na http://www.prasowalnia.pl „Zamów pranie”, po wypełnieniu odpowiednich rubryk Internetowego Formularza Zamówienia, dotyczących parametrów Usługi oraz po jej opłaceniu.
4. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach Internetowego Formularza zamówień danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób;
b) zamieszczania w ramach Internetowego Formularza Zamówień treści o charakterze:
• reklamowym i/lub promocyjnym,
• obraźliwych lub stanowiących groźbę bezprawną,
• naruszającym dobre obyczaje (używających wulgaryzmów lub słów powszechnie uznawanych za obraźliwe
• spamu
5. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w ramach Internetowego Formularza Zamówienia treści naruszających postanowienia ustępu poprzedzającego, Pralni przysługuje prawo do pozostawienia Zamówienia bez odpowiedzi i do odmowy wykonania Usługi.
6. Pralni przysługuje prawo do odebrania Klientowi możliwości dalszego korzystania z Internetowego Formularza Zamówienia, a także ograniczenia mu możliwości korzystania z części lub całości zasobów Internetowego Formularza Zamówienia lub Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza gdy Klient:
a) Naruszył postanowienia ustępu 4 powyżej,
b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów;
c) dopuści się z wykorzystanie Internetowego Formularza Zamówień czynu, który jest niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
7. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną, nie może dokonać powtórnego zamówienia drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Pralni.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji w związku ze świadczoną usługą, Pralnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi.
9. Pralnia nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ DROGĄ TELEFONICZNĄ
1. Klient może zamówić Usługę na odległość, kontaktując się z Pralnią telefonicznie na numer 531 799 557 i ustalając z pracownikiem Pralni zakres Usługi, jej Cenę, a także harmonogram realizacji.
2. Klient może składać Zamówienia na Usługę drogą telefoniczną w godzinach 10:00 – 18:00 w dni robocze.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości Usługi, rozmowy telefoniczne z Pralnią są nagrywane.
VII. CZAS REALIZACJI USŁUGI I PRZEKAZYWANIE ASORTYMENTU POMIĘDZY STRONAMI
1. Data odbioru Asortymentu do wykonania Usługi, wybierana jest przez Klienta, spośród dostępnych terminów, przy składaniu Zamówienia poprzez Internetowy Formularz Zamówienia, bądź ustalana jest indywidualnie w przypadku Zamówień składanych drogą telefoniczną, lub gdy wymaga tego specyfika Usługi i potwierdzana poprzez SMS wysłany na wskazany przez Klienta numer, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail Klienta, wskazany w procesie rejestracji.
2. Data zwrotu Asortymentu po wykonaniu Usługi, przedstawiana jest Klientowi poprzez SMS, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. z informacją o przewidywanym czasie dostawy (Klient nie ma wpływu na wybór daty dostawy). Jeżeli Zamówienie obejmuje Usługi o różnym czasie realizacji, zwrot Asortymentu Klientowi następuje po wykonaniu wszystkich Usług objętych Zamówieniem.
3. Czas realizacji Usługi wyrażany jest w dniach roboczych i rozpoczyna swój bieg od momentu przekazania Asortymentu Kierowcy Pralni.
4. Czas realizacji Usługi dotyczącej dywanów wynosi nie mniej niż 10 dni.
5. Pralnia ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Asortymentu, od chwili jego odbioru przez Kierowcę, do chwili jego odbioru przez Klienta.
6. W przypadku zagubienia przez Klienta Dowodu dostawy Kierowca wyda Klientowi Odzież dopiero po spisaniu jego danych z dokumentu tożsamości
7. Klient w chwili Odbioru Asortymentu po wykonaniu Usługi, zobowiązany Kierowcy jest do wyjęcia Asortymentu z opakowania w obecności Kierowcy i sprawdzenia jego stanu / kompletności – pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
8. W przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie / niekompletność Asortymentu, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Kierowcy.
VIII. CENA USŁUGI I ZASADY PŁATNOŚCI. OPŁACANIE ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH NA ODLEGŁOŚĆ
1. Wysokość ceny za Usługi Pralni określa Cennik znajdujący się na stronie www.prasowalnia.pl w zakładce https://prasowalnia.pl/cennik/
2. W zakresie Usługi nieobjętej Cennikiem, cenę za jej wykonanie określa indywidualnie personel Pralni przed przystąpieniem do jej wykonania.
3. Po określeniu Ceny za Usługę nieobjętą Cennikiem pracownik Pralni informuje Klienta o jej wysokości drogą telefoniczną, poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
4. Rozpoczęcie wykonania Usługi nieobjętej Cennikiem uzależnione jest od potwierdzenia akceptacji Ceny o której mowa w ustępie poprzedzającym.
5. Ceny świadczenia Usług są wyrażone w złotych polskich, jak również stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.
6. W ramach świadczonych przez siebie Usług, Pralnia umożliwia bezpłatne odebranie Asortymentu z miejsca wskazanego przez Klienta i jego zwrot do tego samego miejsca – przy zachowaniu warunku minimalnej wartości Usługi określonej w Cenniku.
7. W przypadku gdy wartość zleconej Usługi nie osiągnie warunku minimalnej wartości określonej w Cenniku, odbiór Asortymentu z miejsca wskazanego przez Klienta i jego zwrot do tego samego miejsca odbywa się odpłatnie, według Ceny transportu wskazanej w Cenniku.
8. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Usługę w następujący sposób:
a) gotówką przy Odbiorze Asortymentu do wykonania Usługi – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
b) kartą płatniczą przy Odbiorze Asortymentu do wykonania Usługi – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
c) przelewem online – z wykorzystaniem metod płatności oferowanych przez Przelewy24 (m.in. BLIK, Szybki przelew, Apple Pay, Google Pay itd.).
10. Do każdej transakcji Pralnia wystawia imienną fakturę VAT w formie elektronicznej (zamówienia składane przez Internetowy Formularz Zamówienia) lub tradycyjnej (zamówienia składane drogą telefoniczną). Poprzez akceptację Regulaminu, Klient składa żądanie wystawienia faktury VAT zamiast paragonu.
11. W przypadku, w którym Klient oczekuje otrzymania faktury VAT w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, winien on o tym poinformować Pralnie poprzez wybranie stosownej opcji w Internetowym Formularzu Zamówienia, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej (przy składaniu zamówienia drogą telefoniczną).
12. W przypadku płatności gotówkowej lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za Usługę bezpośrednio do rąk Kierowcy odbierającego Asortyment. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty, Kierowca odmówi przyjęcia Asortymentu do wykonania Usługi. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest do uregulowania Ceny transportu w wysokości określonej w Cenniku.
IX. UPRAWNIENIA KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (REZYGNACJA Z USŁUGI PRALNICZEJ)
1. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie nie później niż na 48 godzin przed terminem przyjazdu Kierowcy odbierającego Asortyment.
2. Do zachowania terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Usługodawcy. Uprawnienie powyższe może zostać zrealizowane przez Klienta także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia telefonicznie za pomocą wiadomości SMS pod nr telefonu: +48 531 799 557.
3. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z usługi po przyjeździe Kierowcy pod adres wskazany w procesie zamówienia, Klient zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich koszty dojazdu Kierowcy w wysokości zryczałtowanej 25,00 zł netto.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku Pralnia wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
X. REKLAMACJE
1. Pralnia zobowiązuje się wykonać Usługi z najwyższą starannością, jednakże nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam i zabrudzeń, w szczególności plam starych, takich które były wcześniej zapierane lub takich – których usunięcie wymagałoby zastosowania technologii grążącej zniszczeniem Asortymentu.
2. Pranie/czyszczenie nie powoduje odnowienia Asortymentu do jej stanu pierwotnego, z chwili wytworzenia, lecz wyłącznie odświeżenie jego wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili przekazania do Pralni.
3. Klient w chwili Odbioru Asortymentu po wykonaniu Usługi, zobowiązany Kierowcy jest do wyjęcia Asortymentu z opakowania w obecności Kierowcy i sprawdzenia jego stanu / kompletności – pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
4. W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu Usługi nie mających charakteru ukrytego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie do 3 dni od dnia otrzymania Asortymentu po wykonaniu usługi. W takim przypadku reklamacja powinna mieć formę pisemną.
5. Pralnia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Upływ terminu na złożenie reklamacji, jak również decyzja Usługodawcy nie uwzględniająca reklamacji, nie pozbawiają Klienta prawa do dochodzenia stosownych roszczeń przed Sądem Powszechnym.
6. Pralnia zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
7. Klient zgłaszający reklamację, jest obowiązany wykazać rzeczywistą wartość Asortymentu, przedstawiając dowód jego zakupu, a w przypadku jego braku – przedkładając inne wiarygodne dowody, pozwalające na ustalenie jego wartości.
8. Przy ustalaniu wysokości szkody poniesionej przez Klienta, Strony będą brać pod uwagę okoliczności takie jak wartość rynkową, okres używania i zużycia Odzieży etc.
XI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Usługi, jeżeli:
a) szkody powstały na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia odzieży objętej Usługą,
b) szkody powstały na skutek błędnej informacji podanej przez Klienta w Zamówieniu,
c) szkody powstały na skutek ukrytych wad materiału Asortymentu objętego Usługą.
d) szkody powstały na skutek nieodpowiedniej jakości (np. znacznego zużycia) Asortymentu objętego Usługą.
e) Szkody obejmują Asortyment, co do którego Pralnia poinformowała Klienta (poprzez e-mail) o wysokim ryzyku jego uszkodzenia, wynikającego z charakterystyki materiału (np. Asortyment ze skór niskiej jakości, zawierający wstawki skór naturalnych i tworzyw sztucznych, posiadający aplikacje z cekinów i koralików, oraz suknie ślubne), a Klient pomimo tych zastrzeżeń, wyraził wolę wykonania Usługi na jego ryzyko i odpowiedzialność.
2. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kieszeniach odzieży lub ukrytego w Asortymencie przekazanym do wykonania Usługi.
3. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za Asortyment prany wyłącznie na odpowiedzialność Klienta. (ustęp IV.4 Regulaminu).
4. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Internetowego Formularza Zamówień i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy serwisem Internetowego Formularza Zamówień, a wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Internetowego Formularza Zamówień sprzętem komputerowym, urządzeniem końcowym, systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym.
6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego, systemu komputerowego lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;
b) skutki korzystania z Internetowego Formularza Zamówienia przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym;
d) treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówień;
7. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Internetowego Formularza Zamówień do którego doszło wskutek siły wyższej albo działań lub zaniechań klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
8. Pralni przysługuje prawo zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług poprzez Internetowy Formularz Zamówienia – w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej – w każdym przypadku, gdy nie będzie się to wiązać z naruszeniem praw Klienta.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Rejestrując Konto Klienta, Klient zawiera z Pralnią Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Za pośrednictwem portalu www.prasowalnia.pl Pralnia świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi:
a) możliwość założenia Konta Klienta i korzystanie z jego funkcjonalności
b) możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Internetowy Formularz Zamówienia
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dotyczącym Konta Klienta, zawierana na czas nieokreślony. W przypadku składania zamówień przez Internetowy Formularz Zamówienia – bez jednoczesnego utworzenia Konta Klienta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa z chwilą złożenia Zamówienia i zamknięcia Internetowego Formularza Zamówienia.
4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Internetowego Formularza Zamówienia – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
5. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta, albo zgłoszenie Pralni żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Pralni, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.
6. Pralnia, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 7 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
7. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 7 dni roboczych.
XIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Sądem właściwym dla sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem jest Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
2. Sądem właściwym dla sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem jest Sąd właściwości ogólnej.
XIV. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
3. Zasady przetwarzania danych przez Pralnię, określa polityka prywatności, dostępna na portalu www.prasowalnia.pl w zakładce https://prasowalnia.pl/polityka-prywatnosci/
XV. KLAUZULA SALWATORYJNA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne – nie będzie to miało wpływu na ważność czy skuteczność jego pozostałych postanowień i zawartej na jego podstawie Umowy, chyba że z okoliczności w sposób oczywisty będzie wynikać, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.
2. Pralni przysługuje prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
3. O zamiarze zmiany Regulaminu, Pralnia poinformuje Klientów posiadających Konto Klienta na portalu www.prasowalnia.pl, w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w procesie rejestracji, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
4. Akceptacja zmian Regulaminu nie wymaga żadnych działań Klienta. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Regulaminu, do dnia ich wejścia w życie, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polega na złożeniu przez Klienta dyspozycji jego usunięcia przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta, albo zgłoszeniu Pralni żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Pralni, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.
6. O wejściu w życie zmian Regulaminu, o których mowa w ustępie 2 powyżej, Pralnia będzie informować Klientów posiadających Konto Klienta na portalu www.prasowalnia.pl, w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w procesie rejestracji – w dniu wejścia zmian w życie.
7. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Zamówienia, złożone przed ich wejściem w życie