POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.prasowalnia.pl jest Laundry Service Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548330, REGON: 361010817, NIP: 7761700128, kapitał zakładowy: 5 000 zł w pełni opłacony (dalej: „Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
(1) na adres e-mail: admin@prasowalnia.pl,
(2) pisemnie, na adres Administratora: ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc.
3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.
4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie, o czym Administrator zakomunikuje przez ogłoszenie nowej treści w serwisie.
§ 2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych
1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila/kontaktu przez formularz kontaktowy lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail, np. funkcja newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy o świadczenie usług, druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Dane osobowe podawane do zawarcia umowy są przetwarzane także w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
5. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące lub remarketingu) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
6. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę (np. rezygnacja z usługi newsletter), do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów o świadczenie usług co do wynagrodzenia: 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail/formularza kontaktowego lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
§ 3 Przetwarzanie danych osobowych osób współpracujących lub kandydatów w procesie rekrutacyjnym
1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji i obsługi współpracy z administratorem i na potrzeby realizacji pośrednictwa przy zawieraniu umów za pomocą serwisu internetowego Usługodawcy i nie są przechowywane dłużej niż to jest konieczne ze względu na wyżej wymienione powody. Przetwarzanie danych odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
2. Przesłane przez kandydatów do współpracy dane są przetwarzane i przechowywane jedynie w celu obsługi usługi udostępnienia oferty w serwisie Administratora i wyłącznie do czasu zakończenia widoczności oferty w serwisie. Dane są tu przetwarzane na podstawie ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
3. Podmioty współpracujące mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Podanie danych osobowych jest przez podmioty współpracujące jest dobrowolne lecz niepodanie danych uniemożliwi realizację usługi w postaci udostępnienia oferty w serwisie internetowym Administratora.
5. Administrator może przetwarzać wizerunek współpracownika lub logotyp współpracującego podmiotu a także inne materiały przekazane Administratorowi na potrzeby realizacji usługi udostępnienia oferty w serwisie internetowym Administratora jedynie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody na takie działanie wskazując jednocześnie zakres przetwarzania. Przetwarzanie odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
§ 4 Udostępnianie danych
1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
b) przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z podmiotów współpracujących, np. księgowych, podwykonawców, kancelarii prawnych, hostingodawcy (tutaj: OVH Sp. z o.o. z siedzibą ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 8992520556)
c) jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google lub Facebook). Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie wykorzystując narzędzie Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane dane. Usługa polega na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies na stronie: google.com/ads/preferences
Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z serwisu Administratora. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
§ 5 Uprawnienia Użytkownika
1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej admin@prasowalnia.pl (względnie w zakresie rezygnacji z newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawierający się w e-mailach z newsletterem).
2. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.
4. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
§ 6 Polityka Cookies
1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Pliki „cookies” używane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
b. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
c. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.
5. Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
a) Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
b) Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
6. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
7. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
8. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.